Kampioenschappen 2006

2006-4043492

Fondclub de Zuiderkempen
afd. 3 Oost-Brabant Rayon 1 :

1e hokkampioen jong
2e aangewezen 2 jong
1e onaangewezen 3 jong
1e duifkampioen 06-4043492
2e duifkampioen 06-4043491
3e duifkampioen 06-4043477
4e duifkampioen 06-4043509

Midfondclub Oost-Brabant Rayon A :
2e hokkampioen oud
1e duifkampioen 03-0357364
5e duifkampioen 05-4009260

2006-4043491

 

3e generaal oud en jong
1e hok Zuiderkempen + Oost–Brabant jong

C.C. Midebo :
1e onaangewezen midfond oud
4e aangewezen midfond oud
1e duifkampioen 03-0357364
5e duifkampioen 05-4009260
1e onaangewezen 1e tour jong
2e duifkampioen 06-4043541
1e onaangewezen fond jong
1e aangewezen fond jong
1e duifkampioen 06-4043492
2e duifkampioen 06-4043491
3e duifkampioen 06-4043477
4e duifkampioen 06-4043509
5e duifkampioen 06-4043450
1e super fond jong